Words and Notion

Observe, Don't just see

I will never leave you alone

91 Comments

“എന്നും നിങ്ങളെന്‍റെ കൂടെയുണ്ടാവണം. എന്‍റെ കണ്ണടയുവോളും എനിക്കു നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം.”

ഇതൊന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല. എവിടൊക്കെയോ കേട്ടു മറന്ന ചിലതു.
ഞാനതിനെ ഒന്നൂടൊന്നു മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചപ്പോള്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന സ്വാര്‍ഥതയാണു കണ്ണില്പ്പെട്ടതു.

അതല്ലേ സത്യം?

എനിക്കു ജീവിക്കാന്‍ നിങ്ങളെ വേണം എന്ന അന്തര്‍ലീനമായ സത്യം. സ്വാര്‍ഥത നിറഞ്ഞ സത്യം.

——–

“Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Such a lovely prayer, no..? What do you think..?

Here, someone is emphasizing that he/she can’t live without his/her soul-mate.

Can you see love there?

“No worries once your life is over, but what about your soul-mate? Can he/she live without you? Who will take care of him/her? Your life was safe as he/she was with you until your last breath. Now what will happen to him/her in your absence? You are least bothered on that as you are already dead. Isn’t it..? That’s why you are praying like “Oh God, please don’t take him away from me as long as I am alive”

Unfortunately my eyes could not trace the least bits of love over there. Is it not all about selfishness?

Instead I found this much thoughtful I will never get over the grief of losing you as you are my life breath. But moreover I love you and can never make you alone. So my Lord, please keep me alive atleast till his last breath so that my honey will never be alone”

Author: Akhila

Akhila is the founder and sole contributor of wordsandnotion.com and qualitynotion.com. A self motivated life long learner who loves to decode signs from the universe. Her weirdness is totally aligned with her real life stories and thought experiments. She is the author of “Know them, One answer to many questions” (a General Knowledge book) and “I Had a Crush - The 17 Kinks” (A free ebook of 17 short stories)

91 thoughts on “I will never leave you alone

 1. My answer to this post is in my last blog post
  https://thewritewomanblog.wordpress.com/2017/01/22/forever-and-some-more/
  Forever is boring but it is sure to guarantee love!

  Liked by 1 person

 2. beautiful it is 🙂 and i know you know it 😛

  any way my prayer to God is ” Keep her happy, with me or without me.” 🙂

  Liked by 1 person

 3. Great insight. I am thankful that God never answers prayers only because we ask. He would cease being God – He would be our genie. Blessings!

  Liked by 1 person

 4. Beautifully expressed👍🏻

  Liked by 1 person

 5. Beautiful Akhila, very thought provoking and touching. I would like to be the last person of those I love left on earth but I know this would be impossible as I will always go on loving. I hold on to the belief that we will meet again, those that go before me will watch over and continue to love me, just as I will continue to love those I leave behind. Your posts are always so wonderful and leave me thinking for hours 😊

  Liked by 1 person

 6. Hmm great Akhila though life is life and who knows who will go first so live your life with whoever comes in your life and have a blast and enjoy. Leave everything to your destiny.

  Liked by 2 people

 7. True. it applies to the wives of pampered husbands like me.ln other words I’m his live wire,and he often says that he would be walking dead if not for me.But on the other hand I feel its kinda selfish to have a wish of that sort coz I believe that life has to go on as planned by the Almighty.And being steadfast mercy would be bestowed upon all his creations on desperate situation.
  We as humans may feel insecure with over effection & attachments but life has to take its turn…as pre planned 😊
  Great Topic Akhila… howcome you get all these ideas? 😍😘

  Liked by 2 people

 8. You know dear Akhila. ..everybody in this world goes through both situations …being alone then leaving the world of loved one …that’s life …that’s so nice of you to share your feelings….have a nice day 😊

  Liked by 2 people

 9. Being alone is needed sometimes, after me time, and you time, and they time, it sucks!

  Liked by 2 people

 10. Only unconditional, unselfish love has the power to wish something like that….I agree with you on each and every word you wrote!

  Liked by 3 people

 11. Indeed a beautiful prayer!!! A pray so
  common

  Liked by 2 people

 12. My mum’s parting message was, Be sad but not unhappy … I always did what my mum told me.

  Liked by 2 people

 13. Behind a love, there is a fear of losing it(so deep), this turns as ‘selfishness’ or ‘possessiveness’. It’s a chain reaction. Appo sari… Keep Smiling Selflessly… 🙂

  Liked by 3 people

 14. 😊 A similarity again… something I feel strongly too… wouldn’t want to leave my loved one behind… instead let me take in the sorrow n will follow them later…

  Liked by 4 people

 15. മധുരം ചാലിച്ച് മൊഴിയുന്ന വാക്കുകളിൽ പലതും
  സ്വാർത്ഥമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാൻ
  കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കേണ്ടിവരും…ഒരുപാടു ദൂരം….

  Liked by 2 people

 16. I always like fresh perspective, it was one of them… 😊

  Liked by 2 people

 17. Is the english one and the one written in your native language the same ?

  Read the english one… Beautiful and touchy 😊👍

  Liked by 3 people

 18. Deep inside, people in a relationship, especially those with kids, all think this way. It’s just too honest for anyone to say it.

  Liked by 3 people

 19. I love the way you change the lines,u corrected selfishness with touch of uncontional love☺Ishtaayi👌👌

  Liked by 2 people

 20. Nice one. I somehow feel the film” Vicky Christina Barcelona” shows the opposite side of the track beautifully.

  Liked by 3 people

 21. Akhila, I just read a post on Love Promises and remembered your passion for Love. Here, read this post.
  https://abrightstarlight.wordpress.com/2015/09/17/promises-to-you-2/

  Liked by 1 person

 22. I don’t know if love is there because love can’t be selfish and love don’t decide fate for us, whether we’ll leave together or me before you. It’s just like love is in letting go that person and keeping that strength to go beyond the last chapter of your life. I may sound Gibberish so, excuse 😀

  Liked by 3 people

 23. Love.. here we go again..😀😀

  It is very funny.. people do weird things when in love.. but the little prayer in the end is very beautiful. . True.. If we love someone why leave them alone.. very thoughtful. .

  In my case it’s opposite I am sure I know some who love me but want me dead.sooner then later. 😀😀

  Liked by 3 people

 24. This is very emotional but i feel these emotions sometimes for my family though i am unmarried but this thought in wider perception comes to our mind for our close ones.

  Liked by 3 people

 25. I have heard the first dialogue very commonly but yes Akhila the second statement is more thoughtful filled with innocent love (this i have noticed only once in an old malayalam movie of Oduvil Unnikrishnan) 🙂

  Liked by 3 people

 26. liked the post, liked the 09:25 comment too. love has an element of selfishness… but then, that perhaps adds to the sweetness of love. the last para too is fine…b

  Liked by 2 people

  • 9.25 comment.. let me check..just started now..
   i agree that love has an element of selfishness, i donno how to define it.. may be it is not even selfishness, i just donno…

   but that truth hurts me a lot unknowingly..

   Liked by 1 person

   • but then, ma’am, that is the bare truth of life…’my’ son/daughter/husband/wife/sister/brother/parents…here too, the ‘my’ casts a subtle shadow on the aspect of the associated ‘love’..

    ouch….and true, it hurts me too ma’am

    Liked by 1 person

 27. Love is essentially a selfish emotion. One loves because one wants something from… whatever or whomever. Love is about reciprocity: I give you, now you give me. Love says, “Why don’t you love me as much as I love you?” Love asks, “You say you love me, yet you do things you know are hurtful to me.” Love is a force of attraction for personal gain and mutual self-satisfaction.
  There is a much better approach to all of life, and that’s to be a compassionate being. Then the above prayers become meaningless, unnecessary. The compassionate being is there for the other and puts the self last. Also, the compassionate being has no soul mate, s/he has no need of one for compassion makes one complete in oneself through self-empowerment.
  My “two-bits” worth, Akhila… 🙂

  Liked by 5 people

  • thanks for your ‘two-bits’ shatara.. yes, really you mentioned two things, one is on the selfish love and the other on the selfless compassion..but i feel some stage is there in between the two, cannt define it, but i can experience it..

   Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s